A co když neplatí alimenty, co pak?

Vyživovací povinnost rodičů k nezletilým, ale i zletilým dětem je dána ze zákona. Dokud není dítě schopno samostatně se živit, typicky z důvodu studia, rodiče mají povinnost mu tzv. alimenty – výživné hradit. Po dobu, kdy je dítě nezletilé, se hradí výživné k rukám druhého rodiče, pokud je dítě již zletilé, je potřeba hradit výživné přímo tomuto dítěti.

V jaké výši bude výživné hrazeno může být určeno soudem, či dohodou rodičů. Pokud se však rodiče rozvádí a tedy nevedou společnou domácnost, je potřeba poměry k nezletilým dětem upravit soudně a o výši výživného pak bude rozhodovat soud. 

Pokud však rodiče sezdáni nebyli, postačuje dohoda těchto rodičů. Výše výživného se samozřejmě může v průběhu času měnit, kdy bude záležet na odůvodněných potřebách dítěte a schopnostech a možnostech rodičů. 

Do složité finanční situace se může samozřejmě dostat každý, jejím řešením by však nikdy nemělo být neplacení výživného. Jednak si povinný rodič musí uvědomit, že je na jeho výživě nezletilé dítě často závislé, jednak to může mít pro samotného rodiče velmi závažné právní následky. 

Zahájení exekučního řízení

Pokud již dojde k tomu, že výživné není dítěti hrazeno, je namístě tuto situaci řešit co nejrychleji. V případě, kdy ani po urgencích rodič výživné neuhradí, je ideálním řešením zahájení exekučního řízení. K tomuto je však potřeba mít pravomocné rozhodnutí soudu, které výši výživného i jeho splatnost stanovuje.

Klienti mají často obavy, že pokud má dlužník/rodič vícero dluhů a je v exekuci, výživného se nedomohou. Nutno tedy zmínit, že pohledávky na výživném pro nezletilé děti jsou pohledávky přednostní a jsou tedy uspokojovány přednostně před jinými druhy pohledávek.  

K tomu, aby mohlo být zahájeno exekuční řízení, přitom není zapotřebí, aby byl dluh na výživném ve vysoké výši, či aby nebylo výživné hrazeno několik měsíců. Pokud již nastala splatnost výživného, lze jej vymáhat, a to bez ohledu na výši dluhu. 

Exekutor následně bude vymožené výživné zasílat na Váš bankovní účet. Jedním ze způsobu exekuce je i možnost pozastavit řidičské oprávnění povinnému rodiči. Jednoduše řečeno, pokud má dlužník dluh na výživném, může to pro něho znamenat, že na nějakou dobu tzv. „pozbyde řidičák.“ 

Trestní oznámení

Pokud neplacení výživného trvá po dobu delší než 4 měsíce, pak je již na místě ohlásit tuto skutečnost Polici ČR, resp. podat trestní oznámení. Neplnění vyživovací povinnosti po dobu delší než 4 měsíce je trestným činem zanedbání povinné výživy, kdy je postihováno jak nedbalostní jednání, tak úmyslné vyhýbání se této povinnosti. Neplacení výživného tak může mít pro povinného za následek i trest odnětí svobody.

Není nutné se rozhodovat, zda zahájíte exekuční řízení či podáte trestní oznámení. Tyto dvě možnosti se nijak nevylučují a lze je využít v libovolném pořadí. Nicméně dlužné výživné bude přiznáno pouze v jednom řízení.

Závěr

Vždy je vhodné upravit poměry k nezletilým dětem soudním rozhodnutím. Máte tak jistotu pevně dané částky s jasně danou splatností a máte v rukou „něco“, s čím můžete dále operovat, ať již v rámci exekučního řízení či podání trestního oznámení. 

Navíc v případě, kdy budete chtít žádat například o zvýšení výživného pro Vaše dítě, budou v původním rozhodnutí popsány poměry dítěte i rodičů v době posledního rozhodování, a tyto tak již nebude nutné složitě prokazovat v rámci řízení o zvýšení výživného, kde je vždy potřeba prokázat změnu těchto poměrů na straně účastníků řízení.

Pokud pak není toto soudní rozhodnutí respektováno, měla by být situace řešena. Nezapomínejte, že výživné je platbou pro nezletilé dítě, a i pokud byste byli schopni zabezpečit potřeby dítěte sami, druhý rodič má taktéž zákonem stanovenou vyživovací povinnost a dítě má právo na výživu i ze strany tohoto rodiče. 

Pokud byste přeci jen váhali či si nevěděli rady, samozřejmě Vám můžeme pomoci jak se sepisem exekučního návrhu, tak s podáním trestního oznámení.