Petra Langerová

Vzdělání:

 • 1999 - 2004 Právnická fakulta UP Olomouc, státní magisterská zkouška, udělen titul Mgr.
 • 2004 - 2005 Právnická fakulta UP Olomouc, vysokoškolský učitel
 • 2005 Právnická fakulta MU Brno, rigorózní zkouška s výborným prospěchem, udělen titul JUDr.
 • 2008 advokátní zkoušky s výtečným prospěchem, zápis do seznamu advokátů České advokátní komory
 • 2010 Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, státní doktorská zkouška, udělen titul Ph.D. (disertační práce na téma Právní nakládání s lidskými pozůstatky a ostatky)
 • 2019 Právnická fakulta PEUNI Bratislava, udělen titul LL.M. s výtečným prospěchem (Obchodní právo pro podnikatele a manažery, obhájena práce na téma Non lege artis v judikatuře Nejvyššího soudu ČR)

Odborná praxe:

 • generální právní praxe v advokátní kanceláři se zaměřením zejména na rodinné a trestní právo a zastupování obětí trestných činů
 • úspěšné absolvování mediačních zkoušek České advokátní komory projektu Evropské zkušenosti v mediaci a jejich implementace do českého právnického prostředí - Mediace pro advokáty
 • studijní stáž na Krajském státním zastupitelství v Ostravě, pobočka v Olomouci
 • vyučující v kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace pro specializační vzdělávání na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
 • metodik specifického modulu – Postavení lékaře v právním systému ČR a EU projektu Právní gramotnost v medicíně (PraGraM) na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, autor publikace Právní gramotnost v medicíně
 • výuka občanského, rodinného, pracovního, trestního práva na Fakultě práva Panevropské vysoké školy, pobočky v Ostravě
 • výuka teorie práva a správního práva na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
 • výuka práva na Katedře správního práva a správní vědy na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
 • výuka práva na Katedře soudního lékařství a medicínského práva na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (od roku 2001 dosud)
 • výuka občanského, obchodního práva a správního práva na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
 • výuka práva na Lékařské fakultě Ostravské univerzity v Ostravě
 • od 1. 3. 2018 členka profesního spolku Unie rodinných advokátů
 • The John Marshall Law School Chicago, Illinois – American Law and Dispute Resolution Course
 • Fair Trials International, Young Defenders Training Programme - Nottingham University, Great Britain
 • Gender Research Foundation, Center for Reproductive Rights, Session of Women Human Rights Training, Sofia, Bulgaria
 • spolupráce s Fair Trials International a předními zahraničními advokátními kancelářemi k zajištění práva na spravedlivý proces
 • Fair Trials International, Young European Defenders Training Programme - Fitzwilliam College, Cambridge University, Great Britain
 • studijní pobyty ve Velké Británii, Londýn
 • studijní pobyt v USA, Harvard, New York, Las Vegas
 • studijní pobyt v Irsku, Dublin
 • publikační a přednášková činnost

Jazykové znalosti:

 • anglický jazyk - poskytování právních služeb v anglickém jazyce, zastupování anglicky mluvících klientů