Zásady ochrany osobních údajů

Advokátní kancelář JUDr. Petra Langerová, Ph.D., LL.M.

1. Předmět ochrany osobních údajů

Předmětem ochrany osobních údajů jsou:

1.1 identifikační údaje klientů, kterými se rozumí zejména akademický titul (tituly), křestní jméno (jména) a příjmení, datum narození, rodné číslo, místo narození, adresa trvalého bydliště, státní příslušnost, rodinný stav, jméno (jména) a příjmení a počet dětí, předchozí zaměstnání, informace o zdravotní pojišťovně, údaje z občanského průkazu, informace o výši mzdy nebo platu, bankovní spojení, stupeň dosaženého vzdělání, telefonní číslo (čísla), e-mailové adresy, uživatelské jméno a heslo; z toho pak citlivé údaje jako odsouzení ze trestný čin (výpis z rejstříku trestů) a informace o zdravotním stavu (včetně údaje o těhotenství);

1.2 identifikační údaje zaměstnanců, kterými se rozumí fyzické osoby, zejména jejich akademický titul (tituly), křestní jméno (jména) a příjmení, datum narození;

1.3 kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které umožňují kontakt se zaměstnanci, obchodními partnery a klienty, zejména jejich e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště a kontakty na sociálních sítích;

1.4 citlivé údaje o zdravotním stavu zaměstnanců, kterými jsou zejména informace o zdravotním omezení souvisejícím se zdravotním omezením, či těhotenstvím, za předpokladu, že jsou Advokátní kanceláři JUDr. Petry Langerové, Ph.D., LL.M. tyto údaje subjektem sděleny;

2. Účel, rozsah a zdroj zpracování osobních údajů

Advokátní kancelář JUDr. Petry Langerové, Ph.D., LL.M. zpracovává osobní údaje na základě plnění ze smluv, z důvodu oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti, nebo na základě souhlasu oprávněné osoby.

2.1 Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu v případě uzavření obchodně-závazkového vztahu s OSVČ a fyzickými osobami

Advokátní kancelář JUDr. Petry Langerové, Ph.D., LL.M. uchovává identifikační a kontaktní údaje obchodního partnera a údaje o jeho objednávkách na základě oprávněného zájmu Advokátní kanceláře JUDr. Petry Langerové, Ph.D., LL.M. (bez souhlasu subjektu) za účelem ochrany právních nároků a vnitřní evidence a kontroly.

2.2 Zpracování na základě plnění právních povinností

Advokátní kancelář JUDr. Petry Langerové, Ph.D., LL.M. zpracovává osobní údaje z důvodu zákonem stanovené povinnosti vymezené zejména zákonem o advokacii č. 85/1996 Sb., zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, všechny ve znění pozdějších právních předpisů. Pro tyto účely osobní údaje používá po dobu 5 let.

2.3 Zpracování na základě souhlasu oprávněné osoby

Tyto osobní údaje zpracovává Advokátní kancelář JUDr. Petry Langerové, Ph.D., LL.M. na dobu nezbytně nutnou nebo do odvolání souhlasu oprávněné osoby.

3. Subjekty zpracování osobních údajů a příjemci zpracování osobních údajů 

Advokátní kancelář JUDr. Petry Langerové, Ph.D., LL.M. zpracovává osobní údaje jako správce, který stanovuje účel zpracování osobních údajů, tedy které osobní údaje shromažďuje, určuje prostředky zpracování a odpovídá za jejich řádné provedení. Pro zpracování osobních údajů Advokátní kancelář JUDr. Petry Langerové, Ph.D., LL.M. rovněž využívá služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze dle pokynů Advokátní kanceláře JUDr. Petry Langerové, Ph.D., LL.M. a pro stanovené účely, kdy takovými zpracovateli jsou:

  • poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií a podpory, jako je Microsoft, Apple a Google,
  • poskytovatelé účetních služeb, IT služeb, atd.

4. Zpracování osobních údajů

Advokátní kancelář JUDr. Petry Langerové, Ph.D., LL.M. zaručuje následující práva subjektu osobních údajů vyplývající z platné právní úpravy:

4.1 Právo na přístup

Subjekty, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, mají právo vědět, které údaje o nich jsou zpracovávány, za jakým účelem, po jak dlouhou dobu, kde jsou osobní údaje získávány, komu jsou předávány a jaká další práva související se zpracováním osobních údajů tyto subjekty mají, a to skrze toto posouzení dopadu činnosti na ochranu osobních údajů. Subjekty mají v souladu se zákonem možnost požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se jich týkají, jsou či nejsou ze strany Advokátní kanceláře JUDr. Petry Langerové, Ph.D., LL.M. zpracovávány, a pokud tomu tak je, mají právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup mají subjekty právo požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů.

4.2 Právo na opravu

V případě, že subjekt údajů zjistí, že osobní údaje, které o něm Advokátní kancelář JUDr. Petry Langerové, Ph.D., LL.M. zpracovává, jsou nepřesné nebo neúplné, má právo na to, aby je Advokátní kancelář JUDr. Petry Langerové, Ph.D., LL.M. bez zbytečného odkladu opravila, popřípadě doplnila.

4.3 Právo na výmaz

Subjekty ochrany osobních údajů mají právo na výmaz svých osobních údajů, a to z následujících důvodů:

  • využití osobních údajů již není potřeba pro účely, pro které byly zpracovávány;
  •  pokud subjekt odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je souhlas nezbytný a zároveň není jiný důvod, proč tyto údaje Advokátní kancelář JUDr. Petry Langerové, Ph.D., LL.M. potřebuje nadále zpracovávat;
  • pokud subjekt využije svého práva vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které Advokátní kancelář JUDr. Petry Langerové, Ph.D., LL.M. zpracovává na základě oprávněných zájmů a Advokátní kancelář JUDr. Petry Langerové, Ph.D., LL.M. shledá, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemá nebo
  • pokud se subjekt domnívá, že prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.
4.4 Právo na omezení zpracování

Advokátní kancelář JUDr. Petry Langerové, Ph.D., LL.M. může využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Subjekt zpracování osobních údajů může v určitých případech požadovat, aby došlo k označení osobních údajů, a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. 

Zpracování osobních údajů musí Advokátní kancelář JUDr. Petry Langerové, Ph.D., LL.M. omezit když:

  • subjekt popírá přesnost osobních údajů, než dojde k dohodě, které údaje jsou správné;
  • osobní údaje subjektu Advokátní kancelář JUDr. Petry Langerové, Ph.D., LL.M. zpracovává bez dostatečného právního základu, ale subjekt bude před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení;
  • osobní údaje subjektu Advokátní kancelář JUDr. Petry Langerové, Ph.D., LL.M. již nepotřebuje pro shora uvedené účely zpracování, ale subjekt je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
  • subjekt vznese námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou Advokátní kancelář JUDr. Petry Langerové, Ph.D., LL.M. námitku šetří, je-li námitka subjektu oprávněná, je Advokátní kancelář JUDr. Petry Langerové, Ph.D., LL.M. povinna zpracování osobních údajů omezit.
4.5 Právo na přenositelnost

Subjekt má právo získat od Advokátní kanceláře JUDr. Petry Langerové, Ph.D., LL.M. všechny osobní údaje, které Advokátní kanceláři JUDr. Petry Langerové, Ph.D., LL.M. poskytl, a které Advokátní kancelář JUDr. Petry Langerové, Ph.D., LL.M. zpracovává na základě jeho souhlasu a na základě plnění smlouvy.

4.6 Právo vznést námitku proti zpracování

Subjekt má právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu Advokátní kanceláře JUDr. Petry Langerové, Ph.D., LL.M.

4.7 Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno právo subjektu podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo může subjekt uplatnit zejména v případě, že se domnívá, že jeho osobní údaje zpracovává Advokátní kancelář JUDr. Petry Langerové, Ph.D., LL.M. neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti prováděnému zpracování osobních údajů může subjekt podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

4.8 Místo uplatnění práv subjektu

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů subjektu, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, či podání stížnosti se může subjekt obracet na sekretariat@olomouckyadvokat.cz. Aktuální kontaktní informace jsou dostupné na webových stránkách Advokátní kanceláře JUDr. Petry Langerové, Ph.D., LL.M.

Žádost subjektu Advokátní kancelář JUDr. Petry Langerové, Ph.D., LL.M. vyřídí bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti požadavku, je oprávněna Advokátní kancelář JUDr. Petry Langerové, Ph.D., LL.M. tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění bude Advokátní kancelář JUDr. Petry Langerové, Ph.D., LL.M. subjekt informovat.