Dohoda o vypořádání společného jmění manželů uzavřená pro účely rozvodu manželství
  • Úvod
  • Naše články
  • Dohoda o vypořádání společného jmění manželů uzavřená pro účely rozvodu manželství

Vypořádání SJM po rozvodu

Často od svých klientů slýcháme, že se chtějí rozvést v klidu, rychle a zejména levně. Poté, co nám vylíčí svou situaci a sdělí, že i druhý z manželů s návrhem na rozvod jejich manželství souhlasí a k tomuto se zřejmě připojí, je dohoda o vypořádání společného jmění manželů první, co klientovi radíme sepsat a uzavřít. Rozvodem manželství totiž nekončí pouze manželský svazek, ale také společné jmění manželů, které musí být po rozvodu tzv. vypořádáno. Vypořádání majetku jednoduše představuje proces, při kterém dojde k rozdělení všeho, co manželé za trvání manželství nabyli. 

Proč je dohoda o vypořádání SJM klíčová pro "rychlý rozvod"?

Sepis dohody o rozdělení majetku manželů je jednou z podmínek pro tzv. smluvený rozvod, tedy rozvod bez zjišťování příčin rozvratu manželství, kdy soud zjišťuje pouze to, zda je manželství účastníků řízení nenapravitelně, hluboce a trvale rozvráceno. Je nepochybné, že se způsob rozvodu promítá i do řešení vzájemných porozvodových vztahů manželů, proto smyslem úpravy smluveného rozvodu bylo umožnit manželům důstojný rozchod se současným řešením všech jeho právních následků nejenom ve vztahu k dětem, ale i společnému majetku a bydlení, aby tak dnem rozvodu manželství mohli manželé za touto životní kapitolou udělat definitivní tečku a posunout se v životě dále. 

Zákonná úprava problematiky

Zákon vyžaduje předložení dvou, případně tří dohod, a to o úpravě majetkových vztahů, bydlení a popřípadě výživného pro dobu po tomto rozvodu. Z hlediska praktičnosti a ve snaze předejít velkým finančním nákladům klienta na vyhotovení tří dohod zahrnujeme tyto do jedné listiny. Zákon vyžaduje, aby dohoda byla sepsána v písemné formě a podpisy na ní byly úředně ověřeny, notářský zápis tak není nutností. Dohoda by pak měla pojmout veškerý majetek, který ke dni zániku manželství existoval a tvořil součást SJM. 

Jak by měla tedy dohoda o vypořádání SJM vypadat?

Majetkové poměry - movité věci by měly být dle ustálené rozhodovací praxe soudů v dohodě řádně specifikovány, a to např. značkou, barvou, rozměry, materiálem, rokem výroby či zakoupení a odhadovanou cenou. Samozřejmě chápeme, že za celou dobu manželství mohli manželé nastřádat velké množství movitého majetku a pokud by měla dohoda pojmout veškerý majetek do poslední položky, pak by mohla být velice rozsáhlá. V dohodě by tak měl být uveden zpravidla hodnotnější majetek. Co se týče nemovitých věcí, pak tyto by měly být v dohodě popsány stejně jako v katastru nemovitostí Další body dohody mohou být tvořeny společnými dluhy a pohledávkami, vypořádáním obchodního podílu, zisku plynoucího z výhradního majetku jednoho z manželů (např. nájemné) a rovněž finančními prostředky uloženými na účtech všech bankovních ústavů vedených na jména manželů, včetně účtů životního pojištění a penzijního připojištění či stavebního spoření. 

Bydlení – v tomto směru má zákon na mysli především vypořádání právního titulu bydlení. V případě, že manželé nevedou společnou rodinnou domácnost a nemají vzájemně právní titul bydlení (např. kupní či nájemní smlouvu), který by bylo třeba upravit, postačí, pokud tuto skutečnost v dohodě deklarují. V opačném případě by v dohodě mělo být sjednáno, jak a kým bude nemovitost dále užívána.

Výživné rozvedeného manžela – výživné není chápáno jako povinná součást předkládané dohody, neboť v době rozvodu jeden z manželů nemusí naplňovat podmínky pro vznik vyživovací povinnosti, které se mohou projevit teprve po právní moci rozsudku o rozvodu. Nezbytnou podmínkou pro vznik vyživovací povinnosti k rozvedenému manželovi ovšem bude skutečnost, že okolnosti, pro které není rozvedený manžel schopen sám se živit, mají svůj původ v době, kdy manželství ještě trvalo.

Závěr

Dohoda o vypořádání společného jmění manželů je nepochybně ideální variantou pro poklidné vyřešení po rozchodové situace manželů. Pokud byste měli o sepis dohody zájem nebo máte k této problematice nějaké otázky, jsme tu pro Vás.